تهیه آلیاژهای خاص

آلیاژ   گان متال (65-5-5-5) نیکل دار