آلیاژسازی تحت خلاء

ذوب و آلیاژسازی  به روش قوس الکتریکی تحت خلاء و ریخته گری به روش های suction casting و tilt casting

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

آلیاژ نیکل تیتانیوم:

 

آلیاژ نیکل تیتانیوم

 

آلیاژ نیکل تیتانیوم

آلیاژ FeBSi