محصولات فروخته شده

محصولات فروخته شده

1- کوره ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء مدل FZKH-100VAR-H

             دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مواد - آزمایشگاه انجماد پیشرفته

 

2-   کوره ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء مدل FZKH-100VAR-L

             دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مواد - آزمایشگاه انجماد پیشرفته

 

3- کوره ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء مدل FZKH-100VAR-H

             دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده فیزیک - آزمایشگاه انرژیهای نو

 

4-   کوره ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء (پولکی ساز) مدل FZKH-20VAR-L

           شرکت آنامیس بندر عباس  

 

5- کوره ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء (پولکی ساز) مدل FZKH-20VAR-L

           شرکت غلتک سازان سپاهان